logefes

logefes

logefes

logefes


Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach


Program Aktywnej Współpracy Rodziców, Uczniów i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach na lata 2014 - 2016


12 - 13 czerwca - szkolenie "Szkoła współpracy"
"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"

Okres realizacji: 1 marca 2013r. – 28 lutego 2015r.


"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" to nowy, ogólnopolski, projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce. Najważniejszym, oczekiwanym efektem będzie zbudowanie współpracy i takich relacji, które nie tylko przyczynią się do lepszego funkcjonowania szkoły i poprawy osiągnięć uczniów, ale również zwiększą osobiste kompetencje psychospołeczne uczniów i nauczycieli.
Z każdej ze szkół do projektu zostało wybranych po sześciu przedstawicieli: 2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli. Wszyscy, od listopada 2013 r. do października 2014 r. będą brać udział w szkoleniach i warsztatach.
Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa. Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in. uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami. Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją. Po zakończeniu szkoleń odbędą się warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły.
W ramach projektu uruchomione zostaną również dwa internetowe portale edukacyjne dla uczniów i rodziców. Będą one upowszechniały efekty realizacji projektu, przekazując wszystkim zainteresowanym wiedzę dotyczącą pojęcia współpracy w środowisku szkolnym. Po zrealizowaniu szkoleń i warsztatów oraz wypracowaniu modelów współpracy, ostatnim etapem projektu będzie nadesłanie do biura projektu (FRDL) Programów Współpracy – jako dokumentu podsumowującego udział w projekcie, a jednocześnie planu współpracy z uczniami i rodzicami na dalsze lata w danej szkole, czy przedszkolu. Spośród szkół i przedszkoli, które przedstawią najlepsze Programy Współpracy – wyłonieni zostaną laureaci, którzy w nagrodę wyjadą do Londynu.
Z naszej szkoły, w szkoleniu i warsztatach wezmą udział: rodzice - Pani Brygida Kryszewska i Pan Maciej Zaśko; nauczyciele - Dyrektor szkoły Pani Renata Maruszewska i opiekun SU Pani Marzena Sękowska; uczniowie - Julia Tarnowska i Marek Żelazowski.
Konferencja inaugurująca ten ogólnopolski projekt odbyła się 18 października 2013 r. Wzięła w niej przedstawicielka Rady Rodziców Pani Brygida Kryszewska. W programie konferencji oprócz omówienia celu oraz działań projektu wystąpiło wielu znamienitych osobistości, ekspertów w dziedzinie edukacji oraz aktywnych działaczy środowiska szkolnego. Podczas poszczególnych paneli omówiono problematykę znaczenia i możliwości podejmowania skutecznej współpracy oraz wzajemnych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. 12 i 13 czerwca odbędzie się pierwsze szkolenie dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Więcej informacji: Szkoła współpracy

©2001-2015